Informacion Ligjor

INFORMACION LIGJOR

ALEAT SHPK
NIPT K82018015V
Adresa: Rruga Gramoz Pashko, Solid Construction, Tiranë, Shqipëri

 

Informacioni i siguruar për vizitorë të internetit mund të korrigjohet, përditësohet, fshihet apo ndryshohet nga Aleat në çdo kohë dhe pa paralajmërim. Edhe pse Aleat bën çdo përpjekje për të siguruar saktësinë e të gjithë informacionit të vënë në dispozicion për vizitorët e saj të internetit, informacioni mund të jetë jo i plotë ose, teknikisht të pasakta ose mund të përmbajë gabime.

Aleat mund, në çdo kohë dhe pa njoftim, të bëjë ndryshime apo përmirësime të produkteve dhe shërbimeve të ofruara në faqen e saj dhe / ose të ndërpresë prodhimin apo komercializimin e tyre.

Aleat hedh poshtë të gjitha përgjegjësitë për ndonjë pasaktësi, mosveprim ose mangësi në lidhje me informacionin në faqen e saj. Aleat nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi për çdo vendim të marrë në bazë të informacionit në fjalë.

Në asnjë rrethanë informacionin mbi këtë faqe nuk do të jetë një nxitje për të blerë ose një ftesë për të blerë aksionet apo letrat me vlerë të IDEMIA.

Logo e IDEMIA dhe marka e saj janë pronë e IDEMIA. Në lidhje me pronësinë intelektuale, pa licencë apo ndonjë e drejtë tjetër nuk i jepet askujt tjetër përveç të drejtës për të vizituar këtë faqe interneti.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © Copyright 2018 - IDEMIA - Paris, Francë - Aleat - Tirana, Shqipëri.

Riprodhimi dhe përdorimi i informacionit dhe të dhënave (tekste, foto, diagrame ...) në këtë faqe është i autorizuar vetëm për qëllime informacioni. Çdo riprodhim dhe përdorimin e këtij informacioni për qëllime të tjera është i ndaluar rreptësisht.

Përpunimi i të dhënave personale është bërë në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", të ndryshuar, dhe legjislacionit tjetër të aplikueshëm dhe në masën e nevojshme për sigurimin e shërbimeve të autentikimit dhe certifikimit. Përdorimi i letërnjoftimit duhet të jetë në përputhje me Kushtet e Përdorimit për Certifikatën e Autentikimit & Certifikatën e Nënshkrimit të Kualifikuar. Aleat nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi për çdo përdorim të papërshtatshëm ose të paligjshëm të letërnjoftimit dhe të shërbimeve dhe informacioneve të siguruara nëpërmjet kësaj faqeje interneti.

Kjo faqe e internetit përdor cookies për ndjekjen e seancave, në përputhje me Politikën e Cookies botuar në këtë faqe interneti.

Vizitorët e internetit dhe përdoruesit të shërbimit / ve mund të dërgojnë ankesat e tyre në adresën email info@aleat.al.